Advokátska kancelária

 

Oblasti služieb 

Obchodné právo

 • komplexné služby pri založení obchodných spoločnosti, ich zmenách, likvidácii; príprava valných zhromaždení; zastupovanie v konaniach o zápise zmien do obchodného registra,
 • zabezpečovanie živnostenských a iných podnikateľských oprávnení;
 • zmluvy o výkone funkcie,
 • poradenstvo pri zmenách v obchodných spoločnostiach (zlúčenie, splynutie, prevod obchodného podielu na spoločníka, na inú osobu, rozdelenie odštiepením, zmena právnej formy),
 • realizácia právnych auditov,
 • príprava a vyjednávanie obchodno-právnych zmlúv, vrátane zmlúv s medzinárodným prvkom,
 • poradenstvo v oblasti zmenkového práva.

 

Konkurzné právo

 • právna pomoc veriteľom vo všetkých fázach konkurzného a reštrukturalizačného konania, prihlásenie pohľadávok do týchto konaní,
 • právna pomoc klientom v pozícii dlžníka,
 • zastupovanie v incidenčných sporoch,
 • príprava konkurzných a reštrukturalizačných návrhov.

 

Súdne spory

 • zastupovanie klientov na súde pri riešení sporov (záväzkové spory, vymáhanie nárokov na náhradu škody, pracovnoprávne spory, nároky z titulu práva na ochranu osobnosti),
 • vymáhanie pohľadávok,
 • príprava žalôb a ďalších podaní na súd.

 

Občianske právo

 • spisovanie občianskoprávnych zmlúv (zmluvy kúpne, nájomné, darovacie, o dielo a iné.),
 • komplexné služby pri prevode nehnuteľnosti a zriaďovanie vecných práv k nehnuteľnostiam, zastupovanie v konaní o vklad práv do katastra nehnuteľností,
 • príprava zaisťovacích dokumentov (záložné zmluvy),
 • poradenstvo v oblasti bytového práva,
 • vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • právna pomoc v oblasti práva duševného vlastníctva,
 • právne poradenstvo vo veci dedičského práva.

 

Pracovné právo

 • konzultácie a poradenstvo v oblasti pracovného práva,
 • spisovanie všetkých pracovnoprávnych dokumentov, príprava pracovných zmlúv,
 • rozviazanie pracovného pomeru,
 • právna pomoc odborovým organizáciám.

 

Správne právo

 • zastupovanie klientov v správnom konaní, vrátane územného a stavebného konania,
 • zastupovanie klientov pri súdnom prieskume správnych rozhodnutí,
 • právne poradenstvo obciam a ostatným subjektom v správnych veciach.

 

Pozemkové právo

 • vysporiadanie právnych a vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam (vysporiadanie pozemkov v rámci registra obnovenej evidencie pozemkov ROEP, vydržanie vlastníckeho práva k pozemkom formou notárskej zápisnice),
 • riešenie právnych vzťahov v oblasti práva tretích osôb, práv k vecným bremenám, alebo duplicitného vlastníctva,
 • zosúladenie údajov v katastri nehnuteľností so skutočným stavom.

 

Vyhľadávanie